WEBSITE THERIGHTESCAPE.COM

WEBSITE VOORWAARDEN

INVOERING

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website; door het gebruik van deze website, gaat u volledig akkoord met deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden of een deel van deze voorwaarden, moet u deze website niet te gebruiken.

LICENTIE TOT GEBRUIK WEBSITE

Tenzij anders vermeld, The Right Escape en / of haar licentiegevers zijn eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website. Onder voorbehoud van de onderstaande licentie zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

U kunt bekijken, alleen downloaden voor caching doeleinden, en pagina's afdrukken van de website voor persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen hieronder en elders in deze voorwaarden vermeld.

Je mag niet:
 • materiaal publiceren van deze website (met inbegrip van herpublicatie op een andere website);
 • verkopen, verhuren of sub-licentie verlenen van het materiaal van de website;
 • enig materiaal van de website veretonen in het openbaar;
 • reproduceren, dupliceren, kopieren of op eender welke wijze exploiteren van het materiaal op deze website voor een commercieel doel;

AANVAARDBAAR GEBRUIK

U mag deze website niet gebruiken op een manier die schade veroorzaakt of kan veroorzaken, aan de website of aantasting van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de website; of op enige wijze die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijke doel of activiteit.

U mag deze website niet gebruiken om te kopieren, op te slaan, uitzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of verspreiden enig materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, toetsaanslag logger, rootkit of ander kwaadaardige computersoftware.

Je mag geen systematische of geautomatiseerde dataverzameling activiteiten uitvoeren (inclusief, zonder beperking schrapen, data mining, data-extractie en opslaan van data) over of in verband met deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Right Escape.

Usted no debe utilizar este sitio web para transmitir o enviar comunicaciones comerciales no solicitadas.

MET BEPERKTE TOEGANG

Toegang tot bepaalde delen van deze website is beperkt. The Right Escape behoudt zich het recht voor om toegang te beperken tot andere delen van deze website, of zelfs de gehele website, op discretie van The Right Escape.

Als The Right Escape u een gebruikersnaam en wachtwoord biedt om u in staat te stellen om toegang te krijgen tot beperkte delen van deze website, andere inhoud of diensten, moet u ervoor zorgen dat de gebruikers-ID en wachtwoord geheim worden gehouden.

The Right Escape kan uw gebruikersnaam en wachtwoord naar goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving of uitleg uit te schakelen.

INHOUD VEN DE GEBRUIKER

In deze voorwaarden, "uw inhoud als gebruiker", het materiaal (met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audio materiaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) die u aan deze website overmaakt, voor eender welk doel.

U verleent aan The Right Escape een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royalty-vrije licentie, te reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen om uw gebruikers inhoud te verspreiden in een bestaande of toekomstige media. U verleent The Right Escape ook het recht tot sub-licentie van deze rechten, en het recht op een beroep te brengen wegens inbreuk op deze rechten.

Uw gebruikersinhoud mag niet illegaal of onrechtmatig zijn, mag geen inbreuk vormen op wettelijke rechten van derden, en mag niet in staat zijn aanleiding te geven tot juridische stappen tegen u, The Right Escape of een derde partij (in elk geval onder eender welke toepasselijke wetgeving).

U mag niet gebruikers inhoud aanbieden aan de website die ooit het voorwerp was van een dreigende of daadwerkelijke juridische procedure of andere soortgelijke klacht.

The Right Escape behoudt zich het recht voor om de naar deze website ingediend materiaal of opgeslagen op The Right Escape's of op deze website gepubliceerde materiaal te bewerken of verwijderen.

ZONDER WAARBORG

Deze website wordt verstrekt "zoals is", zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet. The Right Escape geeft geen garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen op deze website.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande paragraaf, The Right Escape garandeert niet dat:
 • deze website te allen tijde voortdurend beschikbaar te zijn; of
 • de informatie op deze website volledig, juist, nauwkeurig of niet misleidend.
Niets op deze website vormt, of is bedoeld om advieste vormen van welke aard dan ook.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

The Right Escape is niet aansprakelijk tegenover u (al dan niet onder de wet van contact, de wet van onrechtmatige daad of niet) met betrekking tot de inhoud van, of het gebruik van, of anderszins in verband met deze website:
 • in de mate dat de website free-of-charge wordt aangeboden, voor eender welke directe schade;
 • voor enige indirect verlies, speciale of als gevolgschade; of
 • voor enig bedrijf verlies, verlies van inkomsten, inkomen, de winst of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies of beschadiging van informatie of gegevens.
Deze beperkingen van aansprakelijkheid van toepassing, zelfs als The Right Escape uitdrukkelijk is ingelicht over het potentieel verlies.

UITZONDERINGEN

Niets in deze juridische kennisgeving op deze website zal uitsluiting of beperking, enige garantie geïmpliceerd door de wet dat het illegaal zou zijn om uit te sluiten of te beperken; en niets in deze juridische kennisgeving van deze website uitsluiting of beperkte aansprakelijkheid van The Right Escape's voor:
 • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door The Right Escape's nalatigheid;
 • fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken aan de zijde van The Right Escape; of
 • die illegaal of onrechtmatig zou zijn voor The Right Escape uit te sluiten of te beperken, of pogingen of voorstellen op te nemen of hun aansprakelijkheid te beperken.

REDELIJKHEID

Door het gebruik van deze website, gaat u ermee akkoord dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid op deze website ingesteld redelijk zijn.
Als je niet denken dat ze redelijk zijn, moet u deze website niet te gebruiken.

ANDERE PARTIJEN

The Right Escape heeft er belang bij in het beperken van de persoonlijke aansprakelijkheid van haar leidinggevenden en medewerkers. U stemt ermee in dat u niet persoonlijk een claim zal brengen tegen functionarissen of werknemers van The Right Escape met betrekking tot enige verliezen die u lijdt in verband met de website. Zonder afbreuk te doen aan de voorgaande paragraaf, gaat u ermee akkoord dat de beperkingen van de garanties en aansprakelijkheid in deze website ingesteld, zullen functionarissen, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers van en evenals The Right Escape, beschermen.

AFDWINGBARE BEPALINGEN

Als enige bepaling van deze website is vrijgesteld van aansprakelijkheid, of blijkt te zijn onder het toepasselijke recht, zal dat geen invloed hebben op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de aansprakelijkheid van deze website.

VERGOEDING

U vrijwaart The Right Escape en verbind zich ertoe The Right Escape schadeloos houden tegen eventuele verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en eventuele door The Right Escape in de afwikkeling van een claim of geschil betaald aan een derde bedragen op advies van The Right Escape's juridische adviseurs) opgelopen door The Right Escape voortkoment uit een schending door u van enige bepaling uit deze voorwaarden.

OVERTREDING VAN DEZE VOORWAARDEN

Zonder afbreuk te doen aan The Right Escape andere rechten uit hoofde van deze algemene voorwaarden, als u inbreuk pleegt op deze voorwaarden op eender welke wijze, The right Escape kan een actie ondernemen als The Right Escape het passend acht, waaronder opschorting van uw toegang tot de website,toegang verbieden tot de website, het blokkeren van computers met uw IP-adres tot toegang van de website, contact opnemen met uw internet service provider om te vragen dat zij uw toegang tot de website blokkeren en / of het uitvoeren van een gerechtelijke procedure tegen u.

VARIATIE

The Right Escapekan deze voorwaarden herzien van tijd tot tijd. Herziene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website vanaf de datum van de publicatie van de herziene voorwaarden op deze website. Controleer deze pagina regelmatig om ervoor te zorgen u bekend blijft bent met de huidige versie.

TOEWIJZING

The Right Escape kan overdragen, uitbesteden of anderszins omgaan met therightescape.com rechten en / of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden en bepalingen zonder dat men u de hoogte brengt of na het verkrijgen van uw toestemming.

U mag niet overdragen, uitbesteden of anderszins omgaan met uw rechten en / of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden.

SCHEIDBAARHEID

Als een bepaling van deze algemene voorwaarden wordt bepaald door een rechter of andere bevoegde autoriteit onrechtmatig en / of niet afdwingbaar te zijn, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Als een onrechtmatige en / of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan werden verwijderd, zal dat deel geacht te zijn verwijderd, en de rest van de bepaling zal van kracht blijven.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en The Right Escape met betrekking tot uw gebruik van deze website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

WET EN JURISDICTIE

Deze voorwaarden worden beheerst door en geinterpreteerd in overeenstemming met TOEPASSELIJK RECHT, en alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Luik, provincie Luik - België.

REGISTRATIES EN AUTORISATIES

U kunt contact opnemen met The Right Escape per email naar

Lieja, 30 de marzo 2017